Podział funduszy europejskich dla rolnictwa

Podział funduszy europejskich dla rolnictwa
Fundusze europejskie to:
1. Fundusze unijne:
– Fundusze strukturalne: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny
– Fundusz Spójności
– Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
– Europejski Fundusz Rybacki
– Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa, wspierający wspólnotę trans graniczną z krajami partnerskimi (Ukrainą, Białorusią i Obwodem Kaliningradzkim)
2. Fundusze europejskie (nie unijne, ani strukturalne)
– Mechanizm Finansowy EOG
– Norweski Mechanizm Finansowy
Podstawą do wdrożenia tych Mechanizmów Finansowych są umowy podpisane przez Rząd RP z państwami-darczyńcami tj. Norwegią, Islandią i Lichtensteinem.
– Szwajcarski Mechanizm Finansowy
Polska w latach 2007-2013 jest największym beneficjentem unijnej pomocy, z czego rolnikom przypadnie około 26 mld euro dopłat, a około 4 mld euro zasili program rozwoju obszarów wiejskich.
Wydatki z funduszy europejskich będą koordynowane z wydatkami przeznaczonymi na instrumenty strukturalne Wspólnej Polityki Rolnej oraz Rybackiej, a także programami europejskimi w sferze wzmacniania konkurencyjności.
Nowa polityka rozwoju obszarów wiejskich kładzie większy nacisk na: innowacyjność w rolnictwie oraz potrzeby modernizacyjne w sektorze rolnym i leśnym. Wprowadza uproszczenia polegające na jednolitym finansowaniu rozwoju obszarów wiejskich, w zakresie bezpieczeństwa i jakości żywności.

Jak napisać biznesplan?

Ten dokument ma udokumentować finansowy aspekt projektu w świetle finansowych możliwości beneficjenta, jak również ma pokazać możliwości realizacji projektu. Podstawowy biznesplan składa się z pięciu części:
– podstawowe informacje dotyczące projektu – dane wnioskodawcy i lokalizacja projektu
– dotychczasowa działalność wnioskodawcy – czym zajmuje się firma, jakie przychody osiąga, jakie miejsce na rynku zajmuje aktualnie
– opis projektu – dokładny opis projektu, jego innowacyjność
Innowacyjność projektu – jaka technologia będzie wdrażana, czy znana jest w Polsce, opinie jednostek badawczo-naukowych, niezależnych instytucji, dokumenty patentowe, publikacje naukowe, normy, dostępne badania, literatura fachowa, raporty marketingowe, dotychczasowy okres stosowania technologii
Sposób wdrażania technologii – w jaki sposób będzie stosowana, opis produktu, dystrybucja, zapotrzebowanie i rozpowszechnienie na rynku
Wpływ projektu na środowisko – czy ma wpływ na poprawę ochrony środowiska np. przetwarzanie odpadów, zmniejszenie energo i materiałochłonności, finansowe korzyści dla środowiska
Wpływ projektu na BHP – scharakteryzować obecne warunki pracy i opisać konkrety dotyczące ich poprawy
Zastosowanie ICT – systemy informatyczne
Zasoby techniczne do realizacji projektu – posiadane pomieszczenia, środki trwałe i transport
Potrzeby inwestycyjne – na czym polega inwestycja np. budowa, remont, wyposażenie w maszyny itp.
Zatrudnienie
– Plan marketingowy dla projektu
– Sytuacja finansowa wnioskodawcy oraz jej prognoza

Technologie satelitarne w kosmosie

Już w niedalekiej przyszłości powstaną systemy satelitarne pozwalające na przewidywanie trzęsień ziemi. Już od dawna obserwowane są anomalie w pewnych zakresach fal radiowych w jonosferze, wywoływane prawdopodobnie uwalnianiem się z trących o siebie mas skalnych radonu, oraz niewielkie zmiany temperatury powierzchni na terenach, na których dochodzi do trzęsienia. Badał to dokładnie np. satelita Demeter. System taki byłby bardzo drogi, ponadto wciąż są wątpliwości, czy gwarantowałby dokładność.

Dotychczas w największym stopniu z dobrodziejstw systemów satelitarnych korzysta wojsko. Zwykle nowoczesne technologie wymyślane są dla celów kosmicznych i testowane w kosmosie. Następnie wiele z nich przejmuje wojsko, a na końcu służą cywilom. Współczesne samoloty bezzałogowe działają dzięki satelitarnemu naprowadzaniu. Dzisiejszy sprzęt lotniczy wykorzystuje zaawansowane GPS-y, a naprowadzenie następuje z dokładnością jednego metra. Przez satelity przechodzi niemal cała łączność, w tym także przekazywanie obrazów niemal w czasie rzeczywistym.

Europejski system satelitarny GALILEO służy prognozowaniu pogody, monitorowaniu sieci energetycznych, logistyce transportu, zarządzaniu ruchem lotniczym, ratownictwu. Opracowano nawet systemy pomagające oszacować wysokość plonów, skutki nieurodzaju i klęsk żywiołowych – wszystkie te dziedziny rozwinęły się dzięki satelitom.