Podział funduszy europejskich dla rolnictwa

Podział funduszy europejskich dla rolnictwa
Fundusze europejskie to:
1. Fundusze unijne:
– Fundusze strukturalne: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny
– Fundusz Spójności
– Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
– Europejski Fundusz Rybacki
– Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa, wspierający wspólnotę trans graniczną z krajami partnerskimi (Ukrainą, Białorusią i Obwodem Kaliningradzkim)
2. Fundusze europejskie (nie unijne, ani strukturalne)
– Mechanizm Finansowy EOG
– Norweski Mechanizm Finansowy
Podstawą do wdrożenia tych Mechanizmów Finansowych są umowy podpisane przez Rząd RP z państwami-darczyńcami tj. Norwegią, Islandią i Lichtensteinem.
– Szwajcarski Mechanizm Finansowy
Polska w latach 2007-2013 jest największym beneficjentem unijnej pomocy, z czego rolnikom przypadnie około 26 mld euro dopłat, a około 4 mld euro zasili program rozwoju obszarów wiejskich.
Wydatki z funduszy europejskich będą koordynowane z wydatkami przeznaczonymi na instrumenty strukturalne Wspólnej Polityki Rolnej oraz Rybackiej, a także programami europejskimi w sferze wzmacniania konkurencyjności.
Nowa polityka rozwoju obszarów wiejskich kładzie większy nacisk na: innowacyjność w rolnictwie oraz potrzeby modernizacyjne w sektorze rolnym i leśnym. Wprowadza uproszczenia polegające na jednolitym finansowaniu rozwoju obszarów wiejskich, w zakresie bezpieczeństwa i jakości żywności.

Jak napisać biznesplan?

Ten dokument ma udokumentować finansowy aspekt projektu w świetle finansowych możliwości beneficjenta, jak również ma pokazać możliwości realizacji projektu. Podstawowy biznesplan składa się z pięciu części:
– podstawowe informacje dotyczące projektu – dane wnioskodawcy i lokalizacja projektu
– dotychczasowa działalność wnioskodawcy – czym zajmuje się firma, jakie przychody osiąga, jakie miejsce na rynku zajmuje aktualnie
– opis projektu – dokładny opis projektu, jego innowacyjność
Innowacyjność projektu – jaka technologia będzie wdrażana, czy znana jest w Polsce, opinie jednostek badawczo-naukowych, niezależnych instytucji, dokumenty patentowe, publikacje naukowe, normy, dostępne badania, literatura fachowa, raporty marketingowe, dotychczasowy okres stosowania technologii
Sposób wdrażania technologii – w jaki sposób będzie stosowana, opis produktu, dystrybucja, zapotrzebowanie i rozpowszechnienie na rynku
Wpływ projektu na środowisko – czy ma wpływ na poprawę ochrony środowiska np. przetwarzanie odpadów, zmniejszenie energo i materiałochłonności, finansowe korzyści dla środowiska
Wpływ projektu na BHP – scharakteryzować obecne warunki pracy i opisać konkrety dotyczące ich poprawy
Zastosowanie ICT – systemy informatyczne
Zasoby techniczne do realizacji projektu – posiadane pomieszczenia, środki trwałe i transport
Potrzeby inwestycyjne – na czym polega inwestycja np. budowa, remont, wyposażenie w maszyny itp.
Zatrudnienie
– Plan marketingowy dla projektu
– Sytuacja finansowa wnioskodawcy oraz jej prognoza